Om menigheten

St Johannes Døperen er en menighet i Den nordisk-katolske Kirke i Norge.

Vi ønsker å være en menighet for alle som søker et kristent fellesskap på katolsk grunn og med norske røtter.

Vi vil være:

Et sted for tro – Vi innbyr deg til et trosfellesskap

Gjennom sentral bibelsk forkynnelse ønsker vi å utfordre deg til personlig tro på Jesus som Frelser og Herre og til å leve livet ditt som hans disippel.

Men troen er ikke bare en personlig overbevisning. Den er også en felles overlevering, en tro ”som én gang for alle er overgitt de hellige” (Judas v.3). Troen er derfor noe du skal vokse inn i og bli omsluttet og båret av.

Som trosfellesskap ønsker vi å dele troen med deg og gi deg undervisning om og innføring i troen som trosbekjennelse. Katolsk tro betyr helhetlig tro – den tro som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.

Et sted for tilbedelse – Vi innbyr deg til et gudstjenestefellesskap

Troen på Jesus som Frelser og Herre kommer grunnleggende til uttrykk i messefeiringen, i felles bønn og tilbedelse på Herrens dag. Vårt trosgrunnlag er ortodoks, det vil si at vi deler den såkalte udelte kirkes tro. Men ortodoksi er ikke først og fremst læresetninger, men tro omsatt i sann tilbedelse (ortodoksi = rett lovsang). Å tale sant om Gud vil si å gi ham den ære som tilkommer ham alene, slik han har åpenbart seg som Den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Det gjør vi når vi feirer Den hellige messe, som er en stadig ihukommelse av Jesu død og oppstandelse inntil han kommer igjen (1 Kor 11,26).

Du vil merke at vi feirer messen med glede og innlevelse. Gudstjenesten på søndag er ukens høydepunkt. Den er også kilden til tidebønner og personlig bønneliv uken igjennom.

Et sted for tilhørighet – Vi innbyr deg til familiefellesskap

Det er som Guds familie vi samles rundt bordet på søndagen. Som tilhørere av Guds ord til oss tilhører vi hverandre. Som Kristi legeme er vi hverandres lemmer. Som båret av Kristus er vi kalt til å bære hverandres byrder (Gal 6,2). Derfor ønsker vi å være til for hverandre, støtte hverandre og oppmuntre hverandre på veien. Når vi samles, legger vi stor vekt på det sosiale samværet der den enkelte blir sett og ivaretatt i et gjensidig forpliktende fellesskap.

Et sted for tjeneste – Vi innbyr deg til et nådegavefellesskap

Som kristent fellesskap ønsker vi å ivareta både enheten og mangfoldet. Enheten er en enhet i tro, bekjennelse og nattverdfeiring (Ef 4,4-6; 1 Kor 10,17). Men vi er både skapt forskjellig og har fått ulike nådegaver. Det vi har sammen er likevel alltid sterkere enn det som måtte være av forskjeller mellom oss. Derfor ønsker vi å oppmuntre enhver til å bidra med sitt til fellesskapet. ”Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått”, skriver Peter (1 Pet 4,10).   Liturgien er vår felles tjeneste der hver og en bidrar med sin nådegave for at helheten skal  bevares. Vi har også ansvar for å bruke oss selv og våre nådegaver i diakoni, evangelisering og misjon slik at menigheten vokser. Gjennom undervisning og samtale vil vi inspirere til dette.

Du er velkommen til å besøke oss for å bli kjent med hvem vi er og hva vi står for. Vi lover å møte deg med den gjestfrihet som apostelen sier skal prege enhver kristen menighet (Rom 12,13).

Translate »